Algemeen

Nederlandse bouwbranche

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse bouwbranche te maken met grote veranderingen: nieuwe contractvormen als Design&Construct en DBFMO, verschuiving van verantwoordelijkheden voor beheer & onderhoud en omgevingsmanagement van de publieke naar de private sector, gunning op waarde in plaats van prijs en steeds grotere projecten in een steeds complexere omgeving zijn daarvan enkele voorbeelden.

De terugloop in investeringen in de sector heeft er toe geleid dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen is hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk komen te staan bij de uitvoering van projecten, maar het heeft ook gezorgd dat de ruimte om in innovatie te investeren klein is. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Veel MKB-ondernemingen kampen momenteel met continuïteitsproblemen terwijl binnen het grootbedrijf, door een focus op grote projecten en het terugdringen van geïnvesteerd vermogen, steeds minder plaats is voor gespecialiseerde dochterondernemingen.

Overtuiging

Wij hebben de overtuiging dat het (weer) leveren van echte toegevoegde waarde door bedrijven cruciaal is. Langjarige directe betrokkenheid van inspirerend management, enthousiaste en vakbekwame medewerkers, scherpe klantfocus en een lange termijnvisie zijn hierbij belangrijke succesfactoren.

Doel

NL2i heeft als doel om samen met bedrijven te kunnen werken aan deze succesfactoren. Wij doen dit door langjarige Investeringen als actieve aandeelhouder én door het leveren van Diensten.

%d bloggers liken dit: